گزارش سال 90


گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به 31/6/90 به مجمع عمومی عادی سالیانه