گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت91


گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به 31/6/1391 به مجمع عمومی عادی سالیانه