گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت سال 92


گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به 1392/6/31به مجمع عمومی عادی سالیانه