گزارش فعالیت وضع عمومی شرکت


گزارش فعالیت وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به 1394/06/31 به مجمع عمومی عادی سالیانه