لیست سهامداران حقیقی عمده به ترتیب درصد سهام


ردیف
نام

نام خانوادگی

1 محسن ظفرقاسم پور
2 شادی هاشمی فشارکی
3 علیرضا ظفرقاسم پور
4 احسان شعاعی
5 شهلا قره گزلو
6 سعیدرضا شهامی
7

رقیه

سعیدی
8 محمدعلی یزدانی فر
9 شروین هاشمی فشارکی
10 نجمی هاشمی فشارکی
11 سیدعلی معصومی
12 سیده آزیتا معصومی
13 فرانک جواهری زاده
14 صبا کـلانترپور
15 نگار عاشورپور