لیست سهامداران حقیقی عمده به ترتیب درصد سهام


ردیف
نام

نام خانوادگی

1 محسن ظفرقاسم پور
2 شهلا قره گزلو
3 علیرضا ظفرقاسم پور
4 سعیدرضا شهامی
5 لیـلا بادامیان
6 رقیه سعیدی
7

ابوالفضل

حاجی سلیمانی
8 ثنا سرابچیان
9 سیده آزیتا معصومی
10 سیدعلی معصومی
11 فرانک جواهری زاده
12 نگار عاشورپور
13 بهرام کـلانترپور
14 صبا کـلانترپور
15 رضا مختاری
16 نجمی هاشمی فشارکی
17 شروین هاشمی فشارکی
18 شادی هاشمی فشارکی