پروانه عضویت انجمن انبوه سازان
پروانه عضویت انجمن انبوه سازان
پروانه عضویت انجمن انبوه سازان   

  تاریخچه فعالیت شرکت
تاریخچه فعالیت شرکت
تاریخچه فعالیت شرکت   
توسعه و عمران بخش‌های مسکن، ساختمان، عمران شهری و روستایی و فعالیت‌های صنعتی،‌ تولیدی،‌ کشاورزی، بازرگانی، تجاری و صدور خدمات فنی و مهندسی، گردشگری و همچنین صنایع وابسته به آنها در سطوح ملی، منطقه‌ای، ناحیه‌ای و محلی، و هر فعالیت بازرگانی و تجاری برطبق مقررات، از طریق تجهیز پس‌اندازها و تأمین سرمایه به ‌طور مستقیم و یا غیرمستقیم و هدایت آن وجوه به بخش‌ها و واحدهایی که در امور فوق فعالیت می‌نمایند.

  نیروگاه بادی
نیروگاه بادی
نیروگاه بادی   

  گواهینامه ثبت مودیان مالیاتی
گواهینامه ثبت مودیان مالیاتی
گواهینامه ثبت مودیان مالیاتی   

  تقدیر نامه ها
تقدیر نامه ها
تقدیر نامه ها   

  تقدیر نامه ازکانون سراسری انبوه سازان ایران
تقدیر نامه ازکانون سراسری انبوه سازان ایران
تقدیر نامه ازکانون سراسری انبوه سازان ایران   

  تقدیر نامه ازانجمن صنفی انبوه سازان مسکن وساختمان استان قزوین
تقدیر نامه ازانجمن صنفی انبوه سازان مسکن وساختمان استان قزوین
تقدیر نامه ازانجمن صنفی انبوه سازان مسکن وساختمان استان قزوین   

  رزومه عضو هیئت مدیره
رزومه عضو هیئت مدیره
رزومه عضو هیئت مدیره   

  اساسنامه شرکت
اساسنامه شرکت
اساسنامه شرکت   

  رزومه شرکت
رزومه شرکت
رزومه شرکت   

  استفاده از بیمه تکمیلی درمان برای اعضا وسهامداران شرکت عمران وسازندگی استان قزوین
استفاده از بیمه تکمیلی درمان برای اعضا وسهامداران شرکت عمران وسازندگی استان قزوین
استفاده از بیمه تکمیلی درمان برای اعضا وسهامداران شرکت عمران وسازندگی استان قزوین   

  نمونه فرم
نمونه فرم
نمونه فرم   

  تقدیر نامه ازانجمن صنفی انبوه سازان مسکن وساختمان استان قزوین
تقدیر نامه ازانجمن صنفی انبوه سازان مسکن وساختمان استان قزوین
تقدیر نامه ازانجمن صنفی انبوه سازان مسکن وساختمان استان قزوین   

  تاریخ برگزاری مجمع سال 95
تاریخ برگزاری مجمع سال 95
تاریخ برگزاری مجمع سال 95   

  فرصت های سرمایه گذاری
فرصت های سرمایه گذاری
فرصت های سرمایه گذاری   
1111111