پروانه عضویت انجمن انبوه سازان
پروانه عضویت انجمن انبوه سازان
پروانه عضویت انجمن انبوه سازان   

  تاریخچه فعالیت شرکت
تاریخچه فعالیت شرکت
تاریخچه فعالیت شرکت   
توسعه و عمران بخش‌های مسکن، ساختمان، عمران شهری و روستایی و فعالیت‌های صنعتی،‌ تولیدی،‌ کشاورزی، بازرگانی، تجاری و صدور خدمات فنی و مهندسی، گردشگری و همچنین صنایع وابسته به آنها در سطوح ملی، منطقه‌ای، ناحیه‌ای و محلی، و هر فعالیت بازرگانی و تجاری برطبق مقررات، از طریق تجهیز پس‌اندازها و تأمین سرمایه به ‌طور مستقیم و یا غیرمستقیم و هدایت آن وجوه به بخش‌ها و واحدهایی که در امور فوق فعالیت می‌نمایند.

  گواهینامه ثبت مودیان مالیاتی
گواهینامه ثبت مودیان مالیاتی
گواهینامه ثبت مودیان مالیاتی   

  تقدیر نامه ها
تقدیر نامه ها
تقدیر نامه ها   

  تقدیر نامه ازکانون سراسری انبوه سازان ایران
تقدیر نامه ازکانون سراسری انبوه سازان ایران
تقدیر نامه ازکانون سراسری انبوه سازان ایران   

  تقدیر نامه ازانجمن صنفی انبوه سازان مسکن وساختمان استان قزوین
تقدیر نامه ازانجمن صنفی انبوه سازان مسکن وساختمان استان قزوین
تقدیر نامه ازانجمن صنفی انبوه سازان مسکن وساختمان استان قزوین   

  اساسنامه شرکت
اساسنامه شرکت
اساسنامه شرکت   

  رزومه شرکت
رزومه شرکت
رزومه شرکت   

  استفاده از بیمه تکمیلی درمان برای اعضا وسهامداران شرکت عمران وسازندگی استان قزوین
استفاده از بیمه تکمیلی درمان برای اعضا وسهامداران شرکت عمران وسازندگی استان قزوین
استفاده از بیمه تکمیلی درمان برای اعضا وسهامداران شرکت عمران وسازندگی استان قزوین   

  نمونه فرم
نمونه فرم
نمونه فرم   

  تقدیر نامه ازانجمن صنفی انبوه سازان مسکن وساختمان استان قزوین
تقدیر نامه ازانجمن صنفی انبوه سازان مسکن وساختمان استان قزوین
تقدیر نامه ازانجمن صنفی انبوه سازان مسکن وساختمان استان قزوین   

  تاریخ برگزاری مجمع سال 95
تاریخ برگزاری مجمع سال 95
تاریخ برگزاری مجمع سال 95   

  فرصت های سرمایه گذاری
فرصت های سرمایه گذاری
فرصت های سرمایه گذاری   
1111111

  گزارش فعالیت ووضع عمومی شرکت
گزارش فعالیت ووضع عمومی شرکت
گزارش فعالیت ووضع عمومی شرکت   

  آگهی توزیع اوراق سهام
آگهی توزیع اوراق سهام
آگهی توزیع اوراق سهام   
آگهی توزیع اوراق سهام